ASHABUL UHDUD

Najran (Necran)'ın güney-batısına bitişik ve Suudi Arabistan'a ait bir yerleşim alanı var. Suudiler ona HENDEK anlamında Al-Uhdûd diyorlar.

Yahudi kralı Dhu Nuwas ( Zünüvâs  ), Zafâr ve Hadramaut’taki kiliseleri yakıp yıktıktan sonra Necran’a saldırdı (MS 523); Necran’ın Hristiyan halkını işkenceden ve toplu kıyımdan geçirdi.İkinci Himyerîler'in son hükümdarı olan Zünüvâs Ya­hudiliği kabul etmiş, 523'te Necran'ı ele geçirerek hıristiyanlardan Yahudili­ğe geçmelerini istemiş, kabul etmeyen­leri ateş dolu çukurlara attırarak yaktırmıştır. Süryânîce kaynaklarda da Nec­ran hıristiyanlarına yapılan zulüm ge­niş bir şekilde yer almaktadır. Zûnüvâs 120.000 kişi ile Necran'ı kuşatmış, yak­laşık 2000 kişiyi bir kiliseye doldurarak ateşe vermiştir. Diğer taraftan kazdır­dığı uzun ve derin hendeklere odun dol­durulmuş, bu odunlar tutuşturulduktan sonra hıristiyanlar içine atılarak yakıl­mıştır. Zûnüvâs tarafından öldürülen hıristiyanların sayısı İslâmî kaynaklarda 20.000, Süryânî kaynaklarda ise 4000 olarak belirtilmektedir.

Eshabu'l-Uhdûd olayı Kur'an-ı Kerîm'de şöyle dile getirilmektedir:

"Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak çevresinde oturup, inanmış kimselere, dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın. Bu inkârcıların inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan, övülmeye lâyık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandır. Allah her şeye şahittir. Fakat, inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek onları dinlerinden çevirmeye uğraşanlar, eğer tövbe etmezlerse, onlara Cehennem azabı vardır. Yakıcı olan azap da onlaradır. Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara, içlerinden ırmaklar akan Cennetler vardır. Bu, büyük bir kurtuluştur. Doğrusu Rabbi'nin yakalaması amansızdır... " (el-Burûc, 84/4-12)