AD KAVMİ : HUD PEYGAMBERİN KAVMİ VE YAŞADIĞI YER


Bir rivayete göre ise Ad kavmi  kalıntıları Ummandaki Umar şehrindedir.
Ad kavmi ve Hud nerede nasıl ne zaman:
“Düşününki o sizi, Nuh Kavminden sonra onun yerine getirdi ve yaradılışta sizi onlardan üstün kıldı”. Kur’an’da kendilerinden bu şekilde sözedilen ve Sâmilerin ilk halkasından olan Âd Kavmi, Ümem-i Baide ya da Arab-ı Bâide grubunda yeralıp Nuh Kavminden hemen sonra gelir. Bu kavim, Hz.Nuh’un oğlu Sâm oğlu Erfahşed’ten türemiştir. Buna Birinci Âd ya da Âd’ı Âram (İrem) da denilir. Âd kavminin ortaya çıkışı M. Ö 3000′li yıllardan öncedir. Hz. Hud’un onlara gönderilişi ise, Âd’ın yükseliş dönemi olan M.Ö 3000′li yıllara rastlar. Yemen ve Hadramut sınırları arasında bulunan Aden, Âd kavminin merkezidir. Eski devirlerde Sâmiler, şehirlere onu imar eden kişinin adını vermekteydiler. Bu yüzden Aden, “Âdîn”in (Âdlılar ya da Âdoğulları) kısaltılmışı olarak kabul edilir. Hicri 18. yılda Yemen’de keşfedilen bir kitabede şu sözler yer almaktaydı: “Kötülükle acımasızca savaşan hükümdarlar, bize Hud’un dini üzerine hükmetmektedirler”. 1834′de Aden yakınlarında bulunan ve ilk arapça kitabe olma özelliğini taşıyan bir yazıtta ise şu sözler dikkat çekicidir : “Hükümdarlarımız, Hûd’un dininden doğru kanunu bize tatbik ettiler ve biz inandık doğru mucizelere, ölümden sonra dirilişe“. Bunun dışında Hz. Hud’un bölgesi olan Ahkaf (Yemen, Hadramut, Umman)’ta buna benzer bir çok kitabenin bulunduğu rivayet edilir.

Kur’an, devamında Âd kavminden şöyle sözeder: “Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine, direkleri (yüksek binaları) olan, ülkeler arasında benzeri yaratılmamış İrem şehrine”. “Düşününki o sizi, Nuh Kavminden sonra onun yerine getirdi ve yaradılışta sizi onlardan üstün kıldı” . Bu ayetlerden Âd kavminin, Nuh kavminden hemen sonra geldiği ve fiziki olarak onlardan daha güçlü bir kavim olduğu anlaşılmaktadır. Ki bu güçten dolayıdır ki onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamışlar ve “kuvvetçe bizden daha büyük kimmiş” demişlerdi . Allah, bu kibirlerine şöyle cevap vermiştir: “Onları yaratan Allah’ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi”. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki onlar, Allah’ın kendilerine nimet olarak verdiği gücü batıl yolda kullanıp onunla kibirlenmiş, küfre ve zulme sapıp yoldan çıkmış ve Hz. Hud’un uyarılarını (kibirlerinden dolayı) dikkate almamışlardı. Bunun üzerine Allah, onları hem dünyada ve hem ahirette aşağılanmanın azabını tattırarak yedi gün sekiz gece süren kasırga ile yok etti . Böylelikle Allah, Birinci Âd (Âd-ı Ule) kavmini ortadan kaldırdı ve Hud’la birlikte beraberindeki mü’minleri bu ağır azaptan kurtardı .

Yukardaki ayetlerden anlaşıldığına göre, yok edilen Âd, “Birinci Âd” kavmidir. Hz. Hud’la birlikte kurtulanlara ise “İkinci Âd” ismi verilmiştir. Âd kavminden sonra, İkinci Âd’dan olan Semud kavminin yükselişi başlamıştır.